รายการหลัก
บทความ
บทความวิชาการ
>> อาเซียน
>> พรบ.การศึกษา
>> การจัดการเรียนรู้
>> คุณลักษณะนิสัย
>> วัดผลประเมินผล
>> ระบบดูแลนักเรียน
>> วิจัยในชั้นเรียน
>> หลักสูตร 2551
บทความวิทยาศาสตร์
>> รวมคำขวัญวันวิทยาศาตร์
>> เกิดอะไรขึ้นในสมอง
>> science-news
>> สีสันวิทยาศาสตร์
>> วิทยาศาสตร์น่ารู้
>> วิทย์ระดับประถม
>> คลังความรู้วิทยาศาสตร์
>> 10 กลวิทยาศาสตร์สนุก
>> เด็กวิทย์สนุกคิด
>> เทคโนโลยีและชีวภาพ
>> วิทยาศาสตร์มหัศจรรย์
>> นิทานวิทยาศาสตร์
>> เกร็ดวิทย์ชวนรู้
>> บทความวิทยาศาสตร์
>> ข่าววิทยาศาสตร์
>> การทดลองวิทยาศาสตร์
บทความน่าสนใจ
>> เอลนีโญและลานีญา
>> พืชสมุนไพร
>> เตรียมตัวสู้น้ำท่วม
>> สื่ออีเลิร์นนิ่ง
>> สื่อ Teblet
>> สึนามิ
>> ข้อคิด คติเตือนใจ
>> ดาวศุกร์ผ่านหน้าดวงอาทิตย์
>> พืชดูดสารพิษ
บทความสุขภาพ
>> ผักบุ้งนา ประหยัดสุด
>> อาบน้ำลดน้ำหนัก
>> ช่วยตับขับพิษ
>> การแกว่งแขนบำบัด
>> ครีมเทียม ยิ่งมากยิ่งเสี่ยง
>> ของเสียในร่างกาย
>>12 วิธีการลดคลอเลสเตอรอล
>> 15 วิธีลดไขมัน
>> สมุนไพรลดไขมัน
>> บ้านสุขภาพ
>> อาหารกลางวัน
>> คำนวณภาวะโภชนาการ
>> โภชนาการน่ารู้
>> ธงโภชนาการ
>> 10 อย่างที่ควรรับประทาน
>> อาหารสุขภาพ
>> อาหารและสุขภาพ
>> สาระน่ารู้ต่างๆ นาๆ
ปฎิทิน
June 2018
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
     
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
สถิติ
เปิดเมื่อ17/04/2012
อัพเดท31/12/2015
ผู้เข้าชม84233
แสดงหน้า95807
AdsOne.com
การพัฒนาตนเอง ปี2555 (เข้าชม 2358 ครั้ง)
ที่ วัน เดือน ปี เรื่องที่พัฒนา สถานที่ จำนวน(ชม)
1 11มีค.2555 การพัฒนาครูสู่ประชาคมอาเชียน รร.พรหมานุสรณ์ 6 ชม.
2 4 พค...2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน UTQ-2128  
3 5 พค..2555 แนวทางการจัดการเรียนรู้ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 UTQ-2101  
4 6 พค..2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับผู้สอนระดับประถมศึกษา UTQ-2112  
5 6 พค..2555 สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์: วิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 UTQ-206  
6 6 พค.2555 การพัฒนาสมรรถนะประจำสายงานและสมรรถนะหลัก สำหรับครู UTQ-2137  
7 9 พค..2555 การสอนแบบบูรณาการสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กและห้องเรียนคละชั้น UTQ-104  
8 26 พค...2555 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) UTQ-2303  
9 27-28 พค.2555 การประชุมการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเชียน สพป.เพชรบุรี เขต 1 12 ชม.
10 3 มิย.2555 การวัดผลและประเมินผลตามสภาพจริง UTQ-2136  
11 3 มิย.2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการคิดขั้นสูง UTQ-2134  
12 24 มิย.2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการแก้ปัญหา UTQ-2135  
12 25 มิย.2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ UTQ-2130  
13 25 มิย.2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ UTQ-2131  
14 25 มิย.2555 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ: การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง UTQ-2132  
15 5-6มิย. 2555 อบรมปฏิบัติการผลิตสื่อการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ ผ่านเครือข่ายชุดสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต1 12 ชม.
16 12-14 กค.2555 อบรมปฏิบัติการครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ม.ราชภัฏเพชรบุรี 12 ชม.
17 19-20 กค.2555 อบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต1 12 ชม.
18 21กค.2555 อบรมผู้บัญชาลูกเสือสามัญ ค่ายวชิรนิเวศน์ 6 ชม.
19 30-31กค.2555 อบรมเชิงปฎิบัติการเพื่อติดตามความก้าวงหน้าเพื่อพัฒนาโครงการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.ราชภัฎเพชรบุรี 12 ชม.
20 30กค-1สค55 อบรมพัฒนาครูทั้งระบบ  ประจำปี 2555 หลักสูตร ภาษาไทยและบูรณาการ ระดับประถมศึกษา รุ่นที่ 2 รร.สวนบวกหาด ชะอำ 18 ชม
21 20 สค.2555 แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาครูทั้งระบบ รร.รอยัลไดมอน 12 ชม.Web Master : ครูนงลักษณ์

นงลักษณ์ ชูทัน
  น.ส.นงลักษณ์ ชูทัน

สารพัดลิงค์เรื่องน่ารู้ผู้ที่เป็นครูจะต้องถือเป็นหน้าที่อันดับแรก ที่จะต้อง ให้การศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนให้ได้ผลแท้จริง ทั้งในด้านวิชาความรู้ ทั้งในด้านจิตใจ และความประพฤติ ทั้งต้องคิดว่างานที่แต่ละคนกำลังทำอยู่นี้คือความเป็นความตายของประเทศ เพราะอนุชนที่มีความรู้ความดีเท่านั้นที่จะรักษาชาติบ้านเมืองไว้ได้…
(พระราชดำรัส : ๒๕๑๕)